MATESİS MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK PROJE DAN.İNŞ.TAAH.VE TİC. A.Ş. paydaşlarıyla sosyal, çevresel, ekonomik ve etik sorumluluklarını yerine getirerek müşterilerine ve topluma katkı sağlamayı amaçlar.

Bu amaçla ulusal ve küresel çapta, müşterileri, hissedarları, çalışanları, tedarikçileri ve tüm paydaşları için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefler. Tüm paydaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini de gözeterek sürdürülebilir şirketlere yatırım yapmayı ve sorumluluklarının farkında olarak büyümeyi kurumsal stratejisinin vazgeçilmez bir parçası kabul eder.

Şirketimiz Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri, “Matesis Mühendislik A.Ş.” ve adına hareket eden tüm üçüncü tarafları ve çalışanlarını kapsamaktadır.

ETİK KURALLAR VE ÇALIŞMA İLKELERİ

1. DÜRÜSTLÜK

Dürüstlük prensibi tüm kurum dışı ve kurum içi ilişkilerimizde esas alınmıştır. Çalışanlarımızla ve faaliyetlerimiz kapsamında temas ettiğimiz ya da etkileşim içerisinde olduğumuz kişi, kurum, kuruluş ve taraflar, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, potansiyel çalışanlar, yatırımcılar, analistler, sivil toplum ve kamu kuruluşları vb. tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

2. GİZLİLİK VE GİZLİ BİLGİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Gizli bilgiler; Matesis Mühendislik A.Ş. ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri, çalışan, müşteri ve paydaşlarımızın kişisel verileri ile üçüncü şahıslarla yapılan “gizlilik anlaşmaları” çerçevesinde korumakla yükümlü olduğumuz bilgileri kapsar.

Matesis Mühendislik A.Ş. çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Matesis Mühendislik A.Ş. faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece Matesis Mühendislik A.Ş. amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

3. ADİL ÇALIŞMA ORTAMI

Matesis Mühendislik A.Ş, faaliyet gösterdiği her yerde kişilerin hak ve özgürlüklerine inanır ve onları destekler.

Bu doğrultuda, Matesis Mühendislik A.Ş kişilerin etnik kökenine, cinsiyetine, ırkına, milliyetine, ekonomik durumuna, dinine ve diğer inanışlarına bağlı olarak hiçbir koşulda ayrımcılık yapmaz. Bu durum, işe alımda ve terfide, sağlanan çalışma koşullarında, müşterilerle, tedarikçilerle ve ortaklarla olan tüm ilişkilerde de geçerlidir.

Matesis Mühendislik A.Ş, çalışma koşullarının, ürettikleri ürünlerin ve hizmetlerin insan sağlığına ve güvenliğine uygunluğunu garanti altına almakla yükümlüdür.

Her çalışanın astından, üstünden ve çalışma arkadaşından adil, kibar ve saygılı muamele görmeye hakkı vardır. Çalışanlara saygı duyulduğu, tüm ilgili hukuki düzenlemelere uyulduğu yerde adil, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturularak çalışanların performansı, gelişimi ve bağlılığı arttırılacaktır.

4. SORUMLULUK

Yasal sorumluluklarımızın yanısıra; müşterilerimize, çalışma arkadaşlarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve Sabancı adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

4.1. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Şirket çalışanlarımız işini yaparken, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerinin en kısa zamanda, en doğru şekilde karşılanması ve en iyi iş kalitesi ile memnun edilmeleri gerektiğinin bilincindedir. Bu kapsamda müşterilerimizle olan ilişkilerde saygılı, onurlu, nazik, dürüst, eşit ve adil davranılır. Müşteri bilgilerinin gizliliği konusunda hassas şekilde hareket edilir.

4.2. Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Şirketimiz; tüm çalışanlarına tarafsız, önyargısız ve adil davranır, bütün çalışanlarımızın sağlıklı, güvenli ve verimli bir iş ortamında çalışması için gereken özeni gösterir. Tüm çalışanlarımıza gerek işe alma sırasında ve gerekse kariyer gelişiminde ırk, din, cinsiyet, görev ve unvana bakmaksızın fırsat eşitliği tanınır. Çalışanlarımızın performansına olumlu katkıda bulunması amacıyla kişisel gelişimleri için gerekli eğitimlerin verilmesine özen gösterilir.

Çalışanlarımızın bağlı oldukları mevzuat hükümlerinden doğan haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterilir. Ayrıca,

Adil ve güvenli çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi.

İşyerinde saygı ve özel hayatın gizliliğine saygı göstermesi.

Çalışmanın verimi için uygun teçhizatları, yazılımı vs. sağlaması.

Taciz ve psikolojik bezdirme vb. konular ile ilgili bir aykırılık sezdiği anda çalışanına her zaman destek olur.

4.3. Yatırımcılara Karşı Sorumluluklarımız

Matesis Mühendislik A.Ş sürekliliğine öncelikle önem vererek ve ortaklarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda; faaliyetlerimiz, şeffaflık, hesap verilebilirlik, dürüstlük ilkeleri çerçevesinde, gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlarız. Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz. Rekabet gücümüzü artırmaya ve büyüme potansiyeli olan ve bağlanan kaynağa en yüksek getiriyi sağlayacak alanlarda yatırım yapmaya özen gösteririz. Kamuya yaptığımız açıklamalarda ve hissedarlarımıza; mali tablolarımız, stratejilerimiz, yatırımlarımız ve risk profilimiz ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi veririz.

4.4. Tedarikçi ve İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Matesis Mühendislik A.Ş iyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

4.5. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

4.6. Çevre ve Topluma Karşı Sorumluluklarımız

Şirketimiz, faaliyetlerini gerçekleştirirken toplumsal yarar ve çevre bilinciyle hareket eder. Çalışanlarımızın, faaliyet gösterdiği bölgede yaşayanların sağlığına ve haklarına zarar verebilecek çevresel kural ihlallerinden kaçınır, çevre ile ilgili yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uyar.

Faaliyet gösterdiği tüm iş alanlarında, çalışmalarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde hareket eder ve çevre kirliliğini önleyici tedbirler alır.

Doğal kaynakların tüketimini asgari düzeyde tutar. Üretilen atıkların, doğaya atılmasını önleyerek, çevreye ve insana zarar vermeyecek şekilde bertaraf eder. Doğal kaynakların kullanımını azaltarak, geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen gösterir.